صورتجلسه اولین هم اندیشی زبان انگلیسی(آبان89)

رئوس مطالب:

 1-معرفی وبلاگ گروه زبان متوسطهhttp://ceteng.persianblog.ir                                        

2-معرفی وبلاگ سرگروه زبان:http://readingandpracticing.blogfa                                  

 3-بررسی مهارت های خواندن و درک مطلب درچهار پایه

4-بررسی مهارت های صحبت کردن در چهار پایه

5-معرفی کتاب کمک آموزشی مناسب سطح عنمی دانش آموز

6-اجرای طرح درس منظم و مفید

7-پیشنهاد طرح نرم افزاری کردن متون زبان متوسطه

/ 0 نظر / 17 بازدید