سه فعل و یک حرف اضافه

نگارش در تاریخ پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388 توسط لیلا فیضی

 سه فعل و یک حرف اضافه

سه فعل خاص:

   make                  واداشتن ،مجبور کردن ، باعث شدن

 

 Let                 اجازه دادن ،امکان دادن 

 

 Help               کمک کردن

 

این سه فعل ،فعل بعد از خود را به شکل ساده (مصدر بدون    to )در می آورند.

This drug helps you feel more relaxed.            

My father doesn’t let me use his car.

Asking questions can make the audience concentrate on your speech.

نکته  1:اگر افعال بالادر هر زمانی یا هر شکلی بیلیند فعل بعد ازخود را به شکل ساده می آورند.

نکته 2 :بعد از فعل     help   فعل دوم به شکل مصدر نیز می آید.

نکته 3:اگر فعل make  به شکل مجهول بیاید فعل بعد به شکل مصدر باto می آید.

 

حرف اضافه by (به وسیله ی ....) :

بعد از این حرف اضافه میتواند یک عبارت بیاید که ابتدای آن عبارت به شکل( ing +فعل) می باشد.

By listening to the radio ;he learned English.

She keeps fit by running half an hour every day.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید