ارسال مقاله و هر گونه مطالب و مباحث آموزشی مرتبط با زبان انگلیسی

 

موضوع: ارسال مقاله و هر گونه مطالب و مباحث آموزشی مرتبط با زبان انگلیسی
جهت درج در فصلنامه الکترونیکی دبیرخانه زبان انگلیسی

  

به اطلاع می رساند در راستای جمع آوری و ارسال مطالب آموزشی جهت درج در
فصلنامه الکترونیکی دبیرخانه زبان انگلیسی، شایسته است سرگروه محترم آن اداره ضمن
اطلاع رسانی به کلیه دبیران متخصص در رشته زبان انگلیسی آثار همکاران در زمینه
مباحث آموزش و یادگیری زبان،ارزشیابی،ادبیات و ترجمه را جمع آوری نموده و نمونه های
منتخب و مفید را تا تاریخ 10آذرماه سال
جاری  به همراه یک نسخه کپی و فایل مربوط
به آن را بصورت  لوح فشرده به گروه
تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه استان گروه زبان انگلیسی ارسال
نمایند.

آثار رسیده همکاران در گروه استان جمع بندی ونمونه های منتخب به دبیرخانه
راهبری مذکور ارسال می گردد.دبیرخانه پس از بررسی مقالات و مطالب دریافتی را به اسم
خود نویسنده در نشریه الکترونیکی چاپ خواهد کرد.دبیرخانه در قبول یا رد مطالب،تلخیص
و ویرایش آن ها صاحب اختیار است. دبیرخانه تاکید دارد که همکاران گرامی مقالات را
بر طبق اصول نگارش APA که بصورت فایل ضمیمه می باشد ارسال نمایند.

فایل ضمیمه

/ 0 نظر / 22 بازدید