اصطلاحات مربوط به احساسات

I went bright red.

گوش تا گوش قرمز شدم.                                                                                        

I burst into tears.

زدم زیر گریه.

I lost my temper.

از کوره در رفتم.

I was scared stiff.

از ترس خشکم زده بود.

I'm sick of this = I've had enough of this.

دیگه حالم از این به هم می خوره.                                                              

 

/ 0 نظر / 42 بازدید