نویسنده : لیلافیضی - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
 

نکات گرامری سال چهارم دبیرستان


گرامر پیش دانشگاهی 

-------------------------------------------------------------------------------

درس اول ( adverbial clauses).

1 – به یک گروه از کلمات مرتبط به هم که یک فعل و یک فاعل دارد clause یا عبارت می گویند
2 – adverbial clause یا عبارت قیدی عبارتی است که به عبارت اصلی یا main clause متصل می شود و کار آن مانند یک قید.
3 – conjunction یا حرف ربط کلمه ای است که دو قسمت یک جمله را به هم متصل می کند.
4 – کلمات (when به معنای وقتی که )، (As به معنای زمانی که یا چون که )، (since به معنای چونکه یا از وقتی که ) و (whether……….or به معنای چه ..........و یا ) کلماتی ربط دهنده هستند که با یک سری کلمات همراه شده و عبارت قیدی را می سازند و به عبارت اصلی متصل می کنند.
5 – (when: وقتی که) کلمه ربطی است که اگر کاری بعد از کار دیگر اتفاق بیفتد از آن استفاده می کنیم. گاهی از این کلمه ربط جهت اتصال دادن دو کار که در یک زمان اتفاق می افتند نیز استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Some people change their habits when they get older.

6 – (as: زمانی که ) در چند نوع عبارت قیدی به کار می رود که عبارت اند از :
برای بیان زمان : اگر دو چیز در یک زمان رخ دهند.
برای بیان دلیل : زمانی که بخواهیم دلیل چیزی را بیان کنیم و کلمه معادل آن because می باشد.
برای بیان نسبت : به معنای (در همان دوره زمانی) مانند as people get older
برای بیان مقایسه : مانند به سرعتی که شما می توانید as fast as you can
7- (since: چونکه) برای بیان دلیل و علت به کار می رود، اما در بعضی از عبارت های since به معنای از وقتی که ، نیز به کار می رود. به مثال های زیر توجه کنید.
8 – (whether …. Or : چه ...... و یا ) ارتباط دهنده ای است که در عبارت های قیدی به کار می رود و بیانگر آن است که (نه این موضوع مهم است و نه آن یکی) و نتیجه در هر صورت یکی است. مثال:

You’ ll have to finish your work whether you like it or not.

 

   درس دوم - کاربرد فعل همراه مفعول و مصدر بدون to

1 – افعالی مانند let (به معنای اجازه دادن) و make( به معنای مجبور کردن و باعث شدن) ساختار زیر را دارند  :    فعل+ مفعول+ to مصدر بدون

The teacher made me give a speech in the class.

2 – فعل help نیز از دیگر افعالی است که با این ساختار به کار برده می شود اما آن می تواند با مصدر با to نیز دنبال شود. Exercise helps your body (to) us the extra calories that are coming from food.

- کاربرد فرم Ing دار فعل بعد از حروف اضافه by جهت بیان روش انجام فعل :

. استفاده از by به اضافه فرم ing دار فعل ، روش یا وسیله ای را که جهت انجام کاری به کار می گیریم، نشان می دهد.

You can improve your speaking ability by practicing hard.

 

 درس سوم : عبارت وصفی کوتاه شده
1. گروهی از کلمات مرتبط به هم که فاعل و فعل ندارند یک Phrase یا عبارت نامیده می شوند.
2. Adjective clause یا عبارت وضعی که دارای فاعل و فعل است مانند یک صفت عمل می کند تا اطلاعاتی را در مورد شخصی یا چیزی بدهد.
3 – Adjective clause را می توان به Adjective phrase به دو طریق کوتاه نبود. به این منظور اگر فعل جمله در قضیه وصفی از مشتقات فعل to be باشد می توان با حذف آن و حذف ضمیر موصولی(that , which , who , …) جمله را بیان کرد. اما اگر در قضیه وصفی فعل جمله ، فعل دیگری به جز مشتقات to be باشد امکان حذف فعل وجود ندارد. در این صورت ضمیر موصولی ( مانند that , which , who…) حذف می شود و فعل جمله به صورت Ing دار نوشته می شود.

Heat which is trapped in the atmosphere causes the earth to get warmer.
Heat trapped in the atmosphere causes the earth to get warmer.

  در عبارت وصفی کوتاه شده ضمیر موصولی which و فعل جمله که از مشتقات فعل to be می باشد یعنی is حذف شده است.

All over the world, there are people who pollute the land, the sea, and the air.
All over the world, there one people polluting the land, the sea, and the air.

 درس چهارم :  حروف ربط در عبارات قیدی
الف) کاربرد so و ,such در عبارات قیدی

So + صفت یا قید+ that + …….

Such + صفت یا قید+ اسم + that +………

Most earthquakes are so weak that they cause almost no damage. .

It was such a rainy day that we couldn’t go walking. .

ب) کاربرد too , enough در عبارات قیدی

صفت یا قید+ enough + to‌مصدر با + ….. .      Too + صفت یا قید + to‌مصدر با + ……..

The situation after the earthquake was too bad to explain.    She isn’t old enough to go to school .

درس پنجم : بیان تقابل یا تضاد با استفاده از حروف ربط در عبارت های قیدی
 – کلمه while به معنای (در حالی که – اگر چه) یک حرف ربط است که برای بیان تقابل مستقیم به کار می رود. به جز کلمه while کلمه دیگری که برای بیان تقابل به کار می رود کلمه whereas به معنای (از آنجا که – اگر چه) می باشد. کلمه whereas بیشتر در نوشته های رسمی انگلیسی به کار می رود.

While factory owners are usually rich, the workers are poor.

درس ششم کاربرد حروف ربطی «بیان منظور»
1. so that , in order to حروف ربطی هستند که برای بیان منظور استفاده می شوند و معنای آن (برای اینکه، به سبب اینکه) می باشد.  2. بعد از so that فعل به شکل مصدری می آید.
3. so that سازنده یک عبارت قیدی (adverbial clause) می باشد که می تواند توسط افعال کمکی مانند can/ could و will / would دنبال شود، کلمه that اغلب در حرف زدن حذف می شود.
4. سایر کلماتی که برای بیان منظور استفاده می شوند عبارتند از in order that و so as to که هر دو معنای ( به سبب آنکه) می دهند.
They launched a new space probe in order to learn more about Mars.

درس هفتم :  دو حرف ربط برای بیان تقابل
1- کلمات though , although به معنای «اگرچه» (که بیشتر در صحبت کردن به کار می روند) و even though به معنای «حتی اگر چه » نشان دهنده قضیه های تقابل قیدی هستند. این کلمات جهت معرفی عبارتی که عبارت اصلی را تعجب آور می سازد، به کار می روند. بین دو عبارت کاما گذاشته می شود.

Although the internet provides many services, it has its own problems , too.

درس هشتم :  کاربرد افعال مدال همراه have و قسمت سوم فعل
افعالی مانند may, might, should, could , must همراه have و قسمت سوم فعل

-   افعال may , might همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان احتمال و امکان انجام کار در گذشته به کار می روند.
 – فعل must همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان نتیجه گیری از عملی در گذشته به کار می رود.
 – فعل could همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان توانایی انجام کاری در گذشته به کار می رود. از این ترکیب برای  بیان فرصت انجام کاری را در گذشته داشتیم، اما آن کار را انجام ندادیم.

 – فعل should همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان اینکه کاری می بایستی در گذشته انجام می شده ولی انجام نشده به کار می رود.  

 


 
comment نظرات ()