بارم بندی درس زبان انگلیسی (متوسطه)
نویسنده : لیلافیضی - ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢
 

بارم بندی زبان انگلیسی به تفکیک پایه:

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم


بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه اول:

الف-ارزشیابی مستمر:

١-فعالیتهای کلاسی کتبی(٢٠)نمره شامل:انجام تکالیف درسی و پاسخگویی به سوالات(۵ نمره)

-آزمون های مستمر کلاسی(۵ نمره)

-فعالیت های کلاسی شفاهی(١٠نمره)

ب-ارزشیابی شفاهی پایانی(١٠ نمره)

خواندن شامل:

1-سرعت مناسب(1 نمره)

2-آهنگ تکیه وتلفظ صحیح(1 نمره)

3-سلیس خوانی

4-درک مطلب

5-باز گویی وخلاصه کردن مطلب خوانده شده (1.5 نمره)

6-نقش های زبانی(1.5 نمره)

7-تلفظ صحیح(ارزش یابی در این بخش صرفا به قسمت pronunciation  کتاب محدود میشود)(1 نمره)

تذکر:از 1 نمره ی ارزشیابی شفاهی ژایانی نوبت دوم 2.5 نمره به نیمه اول و 7.5 نمره به نیمه دوم کتاب تعلق میگیرد.

ارزشیابی کتبی پایانی (٣٠ نمره)

١-دیکته-یک یا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات بنویسد.(٣ نمره)

٢-واژگان شامل:

١-٢ جایگزین کردن لغات در جملات (٩ لغت در ٨ جمله)(۴ نمره)

٢-٢ تشخیص کلمات مترهدف و متضاد از طریق بافت(١ نمره)

٣-٢ یافتن واژه های مناسب به منظور تکمیل جملات ناقص با استفاده از دانش زبانی دانش آموز(١ نمره)

۴-٢ پرسش های چهار گزینه ای(٢ نمره)

٣-درک مطلب:

١-٣ در این قسمت متنی در سطح متون کتاب انتخاب میشود و دانش آموزان به سوالات مربوط پاسخ می دهند

انواع سوالات:

comppletion-Multiple choice- true false-wh question  

4 نمره)

2-3 sentence comprehension در این بخش یک یا دو جمله در هر سوال گنجانده میشود که درک آنها مستلزم دانستن نکته ای میباشد. در مورد این جملات سوال به صورت چهار گزینه ای داده میشود.(3 نمره)

4-دستور شامل:

ََ 1-4سوالات چهار گزینه ای(2 نمره)

2-4 مرتب کردن جملات به هم ریخته(2 نمره)

3-4 کامل کردن جملات ناقص(2نمره)

4-4 پاسخ به سوالات با توجه به تصویر(2 نمره)

5-نقش زبانی(3 نمره)

6-تلفظ (1 نمره)

جمع کل=30 نمره

توجه: در ارزش یابی کتبی پایانی نوبت دوم از مجموع 30 نمره 5/22 نمره ی آن متعلق بع نیمه دوم کتاب درسی و 5/7 نمره ی آن متعلق به نیمه اول کتاب درسی می باشد .

 

 


 
comment نظرات ()